Πολιτική ποιότητας

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας της εταιρείας μας είναι :

  • Η διαρκής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων
  • Η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας
  • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία OCEAN – Μ. ΜΟΣΧΑΤΟΣ-Κ. ΣΤΡΑΤΗΣ Ο.Ε. έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.


Πολιτική για το περιβάλλον

Κύριο μέλημα και αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης, με γνώμονα τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών μας, με σεβασμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία αλλά και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας αναπτύσσει και κατευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της που είναι σχετικές με τον σχεδιασμό και την παραγωγή των σκαφών με γνώμονα μεταξύ άλλων την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της αειφορίας.

Οι ειδικότεροι αντικειμενικοί περιβαλλοντικοί σκοποί μας είναι:

  • Ελαχιστοποίηση της ειδικής ενεργειακής κατανάλωσης
  • Ορθή διαχείριση των στερεών απορριμμάτων από την παραγωγή
  • Περιβαλλοντικά φιλικός σχεδιασμός των προϊόντων μας

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών έχουμε καθιερώσει, εφαρμόζουμε και διατηρούμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO14001:2015 και δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωσή του και την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης.